Akadálymentes verzió

Szociális Intézmény bemutatása

3556 Kisgyőr, Akác u. 1. sz.


"Önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal,
hogy tudomásul veszi: a világ nem vele kezdődött."
Sütő András

Alapszolgáltatásaink:
- Étkeztetés
- Nappali ellátás, idősek klubja
- Házi segítségnyújtás - társulás formájában
- Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - társulás formájában

Feladatunk Kisgyőr Község Önkormányzat illetékességi területén felmerülő étkezési, gondozási igények, szükségletek lehetőség szerinti kielégítése, a szociális problémák hatékony észlelelése és kezelése.

Jelenlegi személyi ellátottságunk:
- Szociális Intézmény vezető
1 fő
- klubgondozó
1 fő
- szociális gondozó és ápoló
3 fő - munkáltató Onga
- közhasznú keretben foglalkoztatott
2 fő (6 órás)

Étkeztetés

Azoknak a szociálisan rászorultaknak biztosítunk napi egyszeri meleg ételt, akik önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk miatt. A szociális rászorultság feltételeit a települési önkormányzat rendeletében szabályozta.
A napi egyszeri meleg étel intézményünkben történő szállítása az Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda konyhájáról a tanyagondnoki szolgálat segítségével történik.
Az étkeztetés munkaszüneti és pihenőnapok kivételével folyamatos, diétás étkeztetés biztosítására nincs lehetőség.

Nappali ellátás, idősek klubja

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő egészségi állapotuk, vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló önmaguk ellátására részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére, valamint igény szerint napközbeni étkeztetésre.
A tagok többsége özvegy, egyedül élő s ezért a társas kapcsolatuk ápolása kiemelt feladatnak számít.

Az intézmény legfontosabb szolgáltatásai:
- Egészségügyi ellátás: rendszeres vérnyomásmérés, testsúlymérés, a szükséges gyógyszerek beszerzése, adagolásukra való odafigyelés, ellenőrzés.
- Pszichés gondozás: fontos a tagok lelki egyensúlyának szinten tartása, a közvetlen hozzátartozókkal való kapcsolattartásuk elősegítése, valamint az intézmény nyugodt, kiegyensúlyozott, családias légkörének biztosítása.
- Foglalkoztatás: rendszeres, mindennapi tevékenységnek számít a kártyázás, a társasjátékozás, valamint a tv nézés. Folyamatos a nemzetközi és a családi ünnepek megtartása és a születésnapok megünneplése. Szabadidős programok szervezése, gyógyfürdők látogatása, klubfoglalkozások tervezése, lebonyolítása.
- Hivatalos ügyek intézésének segítése, érdekvédelmük biztosítása.

A megbetegedett tagokat rendszeresen látogatjuk, velük a kapcsolatot nem szakítjuk meg, szükség esetén étkeztetést, házi segítségnyújtást biztosítunk számukra.
Október hónap az idősek hónapja, valamint a klub alakulásának évfordulója, melyet szűk körben mindig megünneplünk.
Minden évben faluszinten megtartjuk az Idősek Estjét melyre átlagban 250 fő kap meghívást.

Házi segítségnyújtás - társulás formájában 2009.január 1-től Onga

A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybevevő önálló életvitelének fenntartását - szükségleteinek megfelelően - lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.
A házi gondozónő feladata az otthonmaradást elősegítő gondozás, mely rugalmasan alkalmazkodik a gondozott egészségi állapotához, szociális helyzetéhez.

A gondozási tevékenység kiterjed:
- az orvos előírása szerint végzett alapvető gondozási ápolási feladatok elvégzésére
- segítő kapcsolat kialakítására, fenntartására,
- segítségnyújtás a higiénia megtartásában (fürdetés, pelenkázás,stb.)
- közreműködés a háztartás vitelében (bevásárlás, takarítás,stb.)
- segítés a vészhelyzet megelőzésében, elhárításában

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - társulás formájában ( Onga )

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú részére, a krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Segélyhívás esetén a házi gondozónőnek biztosítani kell, hogy a helyszínre haladéktalanul megérkezzen, a probléma megoldása érdekében a szükséges intézkedéseket azonnal megtegye, szükség esetén külső segítséget kérjen.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás kiépítése 2006. tavaszán történt meg. A rendszer folyamatosan bővült, jelenleg Mocsolyás - telepen 3 fő Kisgyőrben pedig 5 fő ellátott használja, akik egyedül élnek és házi segítségnyújtásban is részesülnek.
Ezt az alapellátási formát jelenleg 2 fő házi gondozónő látja el.

Dr. Imre Ernő lelkipásztor idézete mindig vezérfonal volt munkánk során:

" S te ... ha bemész egy lépcsőházba ...
Mondd, milyen nyomot hagysz?
Olyat, hogy felsóhajtsanak, s utánad
padlót mossanak?!...
Vagy olyat, ... mit mások lelke hallgatag
évekig féltve tartogat?! ..."

Juhász Zoltán
Szociális Intézmény vez.


Képek a Szociális Intézmény életéből